Кваліфікований Електронний Підпис (КЕП)

 

 

Кваліфікований Електронний Підпис

 

Електронний підпис (ЕП, КЕП, ЕЦП) – це реквізити електронного документа, які додаються підписувачем до інших електронних даних або логічно з ними пов’язуються і використовуються ним як підпис для забезпечення їх цілісності та ідентифікації автора.

Підпис пов'язано як з автором, так і з самим документом за допомогою криптографічних методів, і не може бути підроблений за допомогою звичайного копіювання - електронний підпис (ЕП) дозволяє підтвердити авторство електронного документа (реальну особу). Електронний підпис (ЕП) за правовим статусом прирівняний до власноручного підпису або печаткиЕП надає юридичній значущості електронному документу, без електронного підпису електронний документ не вважається створеним.

 

 

 

Згідно Закону України від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги» введено поняття нового, більш захищеного електронного підпису –  кваліфікованого електронного підпису (КЕП) та скасовано поняття ЕЦП. Кваліфікований електронний підпис (КЕП) – це удосконалений електронний підпис, який створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа.

Електронний підпис має вигляд окремого файлу або зберігається у вигляді MobileID, SmartID, підпису на ID-картці, SIM-картці, Електронному Пенсійному Посвідченні, підпису на «токені» чи захищеному носії інформації. Електронний цифровий підпис накладається за допомогою особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа.

Електронний ключ до підпису бажано зберігати на знімному носії (наприклад, на флешці).

Строк дії кваліфікованого електронного підпису складає не більше 2 (двох) років з моменту його формування. Щоб продовжити його використання, ви можете просто поновити строк дії онлайн через веб-сайт надавача.

 

Електронний Підпис потрібен для ідентифікації особистості при:

 

Електронний підпис можуть отримати:

 

1. Юридична Особа Підприємець

2. Фізична Особа Підприємець

3. Фізична Особа

 

 Для отримання електронного підпису необхідно:

звернутися до Надавача електронних довірчих послуг (Акредитованого центру сертифікації ключів АЦСК). Ця послуга може бути платною та безоплатною.

Якщо ви звернетесь до Інформаційно-довідкового департаменту Державної податкової служби, Міністерства внутрішніх справ України, Приватбанку ви зможете отримати кваліфікований електронний підпис безкоштовно. Також можна звернутися до мобільного оператора, який замінить вашу SIM-карту на картку з електронним підписом.

Але найшвидше, простіше і головне безкоштовно, електронний підпис можна зробити в ПриватБанку за допомогою:

 - Приват24 для Бізнесу

 - Приват24 для фізичних осіб

 - SmartID

 

Отримати електронний підпис можливо:

 

отримати КЕП онлайн

Онлайн

Згенерувати через сайти Кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, які надають такі послуги. Отримати підпис в онлайн набагато зручніше для клієнтів ПриватБанку через додаток Приват24 – ця послуга надається ПриватБанком безкоштовно)

 
отримати КЕП офлайн

Офлайн

Безпосередньо у одного з Кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг. Для цього заповніть реєстраційну форму та вкажіть паспортні дані й номер платника податків.

 

 

 

Система електронного цифрового підпису в Україні пройшла тривалий шлях становлення та розвитку. Закон про електронний підпис було розроблено з метою гармонізації українського законодавства із законодавством Європейського Союзу, а саме з Директивою 1999/93/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 грудня 1999 року про рамки Співтовариства для електронних цифрових підписів.

Стрімкий розвиток суспільних відносин та ринкової економіки зобов’язує постійно переглядати нормативно-правові акти, які забезпечують державне регулювання та контроль за додержанням законодавства у сфері електронного підпису.

Електронний підпис – це реквізит електронного документа, призначений для його захисту від підробки (обов’язкові дані в електронному документі, без яких він не може бути підставою для його обліку і не матиме юридичної сили), який забезпечує:

  • можливість ідентифікації особи, що висловила свою волю шляхом складання електронного документа (авторство документа) або підтверджує факт ознайомлення з документом (віза на документі, штамп нотаріуса, відмітка про ознайомлення тощо);
  • можливість забезпечення конфіденційності документообігу. Електронний підпис в електронному документі рівнозначний власноручному підпису в документі на паперовому носії, і це підтверджено чинним законодавством.

В умовах сьогодення з урахуванням розвитку економіки та науково-технічного

прогресу кожне підприємство тією чи іншою мірою використовує сучасну техніку та технології для активізації бізнес-процесів та комунікації з контрагентами, обслуговуючими організаціями, контролюючими органами та потенційними споживачами тощо. Обмін електронними даними прискорює рух інформації як всередині підприємства, так і з зовнішнім середовищем, сприяє поліпшенню процесів управління та контролю. Він виключає викривлення інформації сторонніми особами та помилки, що трапляються під час оброблення паперових документів, сприяє підвищенню ефективності та якості ділових стосунків, а також дає змогу позбутися великої кількості паперових документів.

Електронний документообіг (обіг електронних документів) - сукупність процесів створення, оброблення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності та у разі необхідності з підтвердженням факту одержання таких документів. Електронний документообіг здійснюється відповідно до законодавства України або на підставі договорів, що визначають взаємовідносини суб’єктів електронного документообігу. Використання електронного документа у цивільних відносинах здійснюється згідно із загальними вимогами вчинення правочинів, встановлених цивільним законодавством.

Безумовною перевагою електронного обміну даними є те, що дані, які передаються, не залежать від особливостей програмного та апаратного забезпечення, яким володіють партнери, адже інформація проходить шифрування засобами численних стандартизованих довідників та кодів, після чого передається у структурованому вигляді.

Електронний документ - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити документа, такі як електронний підпис. Склад та порядок розміщення обов’язкових реквізитів електронних документів визначається законодавством. Електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму. Візуальною формою подання електронного документа є відображення даних, які він містить, електронними засобами або на папері у формі, придатній для приймання його змісту людиною.

Електронний підпис використовується для ідентифікації автора електронного документа. Накладанням електронного підпису завершується створення електронного документа. Оригіналом електронного документа вважається електронний примірник документа з обов’язковими реквізитами, у тому числі з електронним підписом автора або підписом, прирівняним до власноручного підпису.

Закон розроблений Міністерством юстиції України, Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України з метою реформування законодавства у сфері електронного підпису з урахуванням досвіду Європейського Союзу, розбудови єдиного простору довіри на основі системи електронних довірчих послуг, визнання в Україні електронних довірчих послуг, які надаються іноземними постачальниками електронних довірчих послуг, що забезпечить активний розвиток транскордонного співробітництва та інтеграцію України у світовий електронний інформаційний простір.

Цей Закон регулює відносини, що виникають між юридичними, фізичними особами, суб’єктами владних повноважень у процесі надання, отримання електронних довірчих послуг, процедури надання цих послуг, нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг, а також основні організаційно-правові засади електронної ідентифікації.

Прийняття Закону України «Про електронні довірчі послуги» сприяє забезпеченню:

 - створення умов для розвитку та функціонування сфери електронних довірчих послуг;

 - вільного обігу електронних довірчих послуг в Україні, а також можливості вільного доступу до  - електронних довірчих послуг постачальниками електронних довірчих послуг, що провадять діяльність в інших державах;

 - підвищення рівня довіри громадян до електронних послуг, у тому числі транскордонних;

 - рівних можливостей для доступу до електронних довірчих послуг, у тому числі для осіб з обмеженими можливостями;

 - свободи договору у сфері електронних довірчих послуг;

 - захисту прав і законних інтересів користувачів електронних довірчих послуг;

 - відповідності вимог до надання електронних довірчих послуг європейським та міжнародним стандартам;

 - інтероперабельності та технологічної нейтральності національних технічних рішень, а також недопущення їх дискримінації;

 - захисту персональних даних, що обробляються під час надання електронних довірчих послуг;

відкритості для інновацій у сфері електронних довірчих послуг.

Обов’язковою умовою здійснення господарської діяльності підприємства є документальне забезпечення всіх господарських операцій первинними документами. В умовах переходу від паперової до електронної форми документів однією з форм створення, накопичення та обміну інформацією є система електронного документообігу. Тому актуальним завданням в Україні є розвиток інфраструктури електронного документообігу.

В умовах обміну електронними даними між контрагентами великого значення набуває захищення інформації від стороннього втручання та викривлення, а також надання інформації юридичної сили. Інструментом, що дає змогу створити правові основи для електронного обміну даними (зокрема, в мережі Інтернет), є електронний підпис. Юридична сила електронного документа, підписаного електронним цифровим підписом, еквівалентна юридичній силі паперового документа з власноручним підписом правоздатної особи та печаткою.

Використання електронних підписів довело, що електронний підпис спрямований на спрощення та прискорення документообігу між суб’єктами господарювання, що має зміцнити конкурентоспроможність вітчизняних підприємств, адже пришвидшиться процедура укладення цивільно-правових та господарських договорів, оформлення експортно-імпортних операцій, надання електронних банківських послуг, обміну документів між контрагентами.

Схема використання електронного підпису доводить простоту його використання та підвищення достовірності даних. Крім того, доведено що використання електронного підпису підвищує інформаційну безпеку як всередині підприємства, так і в умовах передачі електронних даних інформаційними каналами зв’язку. Крім того, електронний  підпис вирішує питання відповідальності за складення та затвердження електронних документів, адже після його накладання відповідальність правоздатної особи очевидна.

Електронний підпис призначений для забезпечення діяльності фізичних і юридичних осіб, яка здійснюється з використанням електронних документів. Використання можливостей Інтернету у діловому та у повсякденному житті привело до появи нової області взаємовідносин, предметом яких є електронний обмін даними. Проблема збереження електронних документів від копіювання, модифікації і підробки вимагає для свого вирішення специфічних засобів і методів захисту. Найпоширенішим у світі з таких засобів є Електронний підпис. Електронний цифровий підпис використовується фізичними та юридичними особами – суб’єктами електронного документообігу – для ідентифікації підписувача й підтвердження цілісності даних в електронній формі.  Отже, електронний цифровий підпис виконує ще одну додаткову функцію – підтвердження цілісності даних в електронній формі.