3.7. Документарні операції (Умови та правила надання документарних операцій)

3.7.1. Гарантії між резидентами України

3.7.1. Гарантії між резидентами України.

3.7.1.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ТЕРМІНИ

3.7.1.1.1. Умови та порядок проведення операції/ розрахунку з використанням банківської гарантії між резидентами України встановлюються в контракті/ господарському договорі/ регламенті/ правилах/ тендерній документації (далі - Документ) між бенефіціаром та принципалом по гарантії та не повинні заперечувати законодавству України, у тому числі нормативно-правовим актам Національного банку.

3.7.1.1.2. Принципал - особа, за заявою якої надається гарантія/ контргарантія. Бенефіціар - особа, на користь якої надається гарантія.

3.7.1.1.3. Банківська гарантія - це спосіб забезпечення виконання зобов'язань принципала, це письмове зобов'язання банку-гаранта, видане за заявою свого клієнта (принципала) виплатити певну суму грошових коштів третій стороні (бенефіціару), у разі невиконання принципалом умов договору з оплати, поставки товару або іншим зобов'язанням та у разі пред’явлення бенефіціаром вимоги платежу з дотриманням всіх вимог, передбачених умовами гарантії. Банківська гарантія може бути надана у паперовій формі (гарантійний лист на паперовому носії) чи у формі електронного документа (у вигляді електронного документу з електронним цифровим підписом) або електронного повідомлення (SWIFT-повідомлення, повідомлення електронною поштою НБУ, інші засоби передавання інформації). Зобов'язання банку-гаранта перед бенефіціаром не залежить від основного зобов'язання принципала (його припинення або недійсності), зокрема і тоді, коли посилання на таке зобов'язання безпосередньо міститься в тексті гарантії.

3.7.1.1.4. Контргарантія - гарантія, яку надає банк-контргарант на користь банку-гаранта або іншого банку-контргаранта.

3.7.1.1.5. Гарантійний випадок - факт порушення принципалом перед бенефіціаром зобов'язання, забезпеченого гарантією, у зв'язку із настанням якого банк-гарант одержує вимогу бенефіціара на сплату коштів відповідно до виданої гарантії з урахуванням умов наданої гарантії та протягом строку дії гарантії.

3.7.1.1.6. Банк-гарант може надавати такі види гарантій: платіжні гарантії, гарантії повернення авансового платежу, тендерні гарантії (гарантії забезпечення пропозиції), гарантії виконання, гарантії повернення позики тощо. Якщо в гарантії немає прямого застереження про її відкличність вона є безвідкличною.

3.7.1.1.7. Для отримання гарантії принципал подає до банку-гаранту Договір-заяву про надання гарантії. Договір-заява про надання гарантії має форму, що затверджено АТ КБ «ПРИВАТБАНК», містить всіх обов’язкові реквізити, передбачені нормативно-правовими актами НБУ. Договір-заява разом з «Умовами та правилами надання банківських послуг» та Тарифами складають договір про надання банківської гарантії, що укладено між АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та принципалом.

3.7.1.1.8. Рішення про надання гарантії/ контргарантії та умови її видачі приймається банком-гарантом/ банком-контргарантом відповідно до своїх внутрішніх положень.

3.7.1.1.9. Виконання принципалом своїх зобов'язань перед банком-гарантом або банком-контргарантом за договором про надання гарантії забезпечується відповідно до вимог законодавства України.

3.7.1.1.10. Гарантія може надаватися безпосередньо бенефіціару або передаватися через авізуючий банк, або через банк-кореспондент та/ або банк бенефіціара, або безпосередньо принципалу для подальшого її передавання бенефіціару.

3.7.1.1.11. Банки, які беруть участь у здійсненні операцій за гарантіями, утримують комісійну винагороду та відшкодування витрат з принципала або з бенефіціара відповідно до умов гарантії та на підставі договору про надання гарантії, в якому передбачені умови утримання комісійної винагороди та відшкодування витрат. Тарифи АТ КБ «ПРИВАТБАНК» по гарантіям між резидентами України сплачуються принципалами та бенефіціарами відповідно до діючих Тарифів АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розміщених на сайті www.privatbank.ua. Комісійна винагорода від резидентів України повинна сплачуватись тільки у національній валюті України.

3.7.1.1.12. У разі виникнення необхідності внесення змін в умови гарантії принципал подає до банку-гаранту Договір-заяву про внесення змін в діючу гарантію. Договір-заява про внесення змін до гарантії має форму, що затверджено АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

3.7.1.1.13. У випадку настання гарантійного випадку бенефіціар може подати безпосередньо в банк-гарант вимогу для отримання відшкодування, забезпеченого гарантією, а також всі документи, що передбачено умовами гарантії. У випадку відповідності порядку надання вимоги платежу та пакету документів умовам гарантії, банк-гарант проводить оплату по гарантії на користь бенефіціара. У випадку невідповідності порядку надання вимоги платежу та пакету документів умовам гарантії банк-гарант повертає наданий пакет документів бенефіціару разом із офіційним повідомленням, який містить причини відмови в задоволені вимоги платежу по гарантії.

3.7.1.1.14. Цей розділ «Умов та правил надання банківських послуг» регулює взаємовідносини АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (далі - Банк) та принципала (далі - Клієнт) за банківськими гарантіями (далі - Гарантії), що надаються Банком за наказом Клієнта на таких умовах щодо забезпечення зобов'язань Клієнта:
- гарантії під грошове покриття (покриті гарантії);
- гарантії в межах попередньо розрахованого бланкового ліміту (непокриті, бланкові гарантії);
- гарантії, що частково покриті грошовими коштами, частково бланкові в межах попередньо розрахованого бланкового ліміту.

3.7.1.1.15. Укладення договору про надання банківської гарантії (далі - Договір) між Клієнтом та Банком здійснюється у вигляді ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ (у відповідності зі ст. 633, 634 Цивільного Кодексу України) при якому підписання Клієнтом Договору-заяви про надання Гарантії у документарному вигляді (на паперовому носії) або у електронному вигляді (за допомогою електронного цифрового підпису) означає приєднання та згоду Клієнта з дійсними «Умовами та правилами надання банківських послуг» АТ КБ «ПРИВАТБАНК», зокрема з цим розділом «Гарантії між резидентами України», викладеним в електронному вигляді.

3.7.1.1.16. Попередньо розрахований бланковий ліміт на гарантії (далі - Ліміт) - сума, в межах якої Банк готовий за Договорами-заявами Клієнта надавати бланкові гарантії таких видів:

- тендерні гарантії, що видаються на користь організаторів тендерів;
- гарантії виконання, що видаються в результаті перемоги у тендері;
- гарантії для отримання ліцензій на різні види діяльності;

- фінансові (митні) гарантії, для забезпечення оплати митних платежів платником податків на користь митних органів.

Ліміт розраховується відповідно до затвердженої внутрішньобанківської методики на підставі даних про рух грошових коштів по поточному рахунку, платоспроможності, кредитної історії та інших показників Клієнта. Розмір Ліміту (загальна сума, використана, доступна до використання) Клієнт може перевірити в системі інтернет-клієнт-банк «Приват24 для Бізнесу». Ліміт періодично перераховується Банком, тому може змінюватися.

 

3.7.1.1.17. Грошове покриття (далі - Покриття) - це грошові кошти, які Клієнт розміщує на спеціальному рахунку покриття, що зазначено в Договорі-заяві, та є забезпеченням виконання зобов'язань Клієнта за Договором.

3.7.1.2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.7.1.2.1. Предметом Договору є надання Банком Гарантії, за якою Банк гарантує перед Бенефіціаром виконання Клієнтом своїх зобов’язань відповідно до Документа, що зазначено Договорі-заяві, на умовах, що зазначено у Гарантії. Банк надає Гарантію в обмін на зобов’язання Клієнта:

- відшкодувати Банку витрати, пов’язані зі сплатою Банком за Гарантією та сплатити проценти й пеню у разі прострочення відшкодування;
- сплачувати комісії в зазначені цим Договором терміни.

Текст Гарантії викладено в Додатку 1 до Договору-заяви, що є невід’ємною частиною Договору.

3.7.1.2.2. Якість послуг повинна відповідати законодавству України, у т.ч. нормам Цивільного та Господарського кодексів України, які регулюють правовідносини за Гарантіями.

3.7.1.2.3. Сума зобов’язань Банку за Гарантією зменшується на суму платежів, виконаних Клієнтом і Банком на адресу Бенефіціара.

3.7.1.2.4. Регресні вимоги Банку до Клієнта виникають з моменту оплати Банком Гарантії за рахунок кредиту.

3.7.1.3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.7.1.3.1. Клієнт зобов’язується:

3.7.1.3.1.1. Надати Банку належним чином посвідчену копію Документа, що зазначено в Договорі-заяві.

3.7.1.3.1.2. Не пізніше дня надання Гарантії перерахувати Покриття у розмірі, що зазначено в Договорі-заяві, за платіжними реквізитами, що зазначено Договорі-заяві, із призначенням платежу: «Покриття за гарантією (посилання на № Договору-заяви), без ПДВ».

3.7.1.3.1.3. Не пізніше 3 (трьох) робочих днів після виконання зобов’язань за Документом, що зазначено в Договорі-заяві, письмово повідомляти про це Банк.

3.7.1.3.1.4. Не пізніше наступного робочого дня після отримання повідомлення від Банка щодо надходження вимоги від Бенефіціара про сплату Гарантії надати відомості щодо виконання/ невиконання зобов’язань за Документом та наявності/ відсутності коштів, необхідних для виконання зобов'язань, що зазначено в пп. 3.7.1.3.1.5.

3.7.1.3.1.5. В разі отримання Банком вимоги від Бенефіціара та необхідності здійснення платежу за Гарантією, при відсутності/ недостатності коштів на рахунку покриття, що зазначено в Договорі-заяві, перерахувати кошти за вимогою Банку у сумі, в строк та за платіжними реквізитами рахунку покриття, що зазначено у вимозі Банку. Якщо кошти Клієнтом не надані, то Банк сплачує Гарантію за рахунок коштів Банку, тобто надає Клієнту кредит на строк та на умовах, що зазначено в Договорі-заяві.

3.7.1.3.1.6. Відшкодувати на вимогу Банку сплачену Банком суму за Гарантією (повернути наданий Банком кредит) в строк, що зазначено в Договорі-заяві. Реквізити рахунку для сплати суми Гарантії зазначаються у відповідній вимозі Банку.
Сплата Банком за Гарантією за рахунок коштів Банку є наданням Клієнту кредиту. Сума кредиту дорівнює різниці між фактичним платежем Банку за Гарантією, включаючи сплату комісій інших банків, та сумою коштів, які надано Клієнтом на дату такого платежу.

3.7.1.3.1.7. Сплатити Банку проценти за користування коштами (кредитом) Банку у розмірі, що зазначено в Договорі-заяві, починаючи з дати сплати Банком суми за Гарантією Бенефіціару до дати повного відшкодування регресних вимог Банку. З наступного дня після закінчення строку для выдшкодування, що зазначено в Договорі-заяві, несплачені проценти вважаються простроченими. Розрахунок та нарахування процентів здійснюється щоденно, виходячи із суми заборгованості Клієнта станом на початок дня, розміру процентів, що зазначено в Договорі-заяві, та 360 днів у році. Реквізити рахунку для перерахування процентів зазначаються додатково.

3.7.1.3.1.8. Сплатити Банку не пізніше дня надання послуги комісію за надання/ зміну/ дострокову ануляцію Гарантії, у розмірі, що зазначено в Тарифах та Договорі-заяві, за реквізитами, що зазначено в Договорі-заяві, з призначенням платежу: «Комісія за Гарантією (посилання на № Договору-заяви), без ПДВ».

3.7.1.3.1.9. Сплачувати Банку в останній робочий день кожного місяця комісію за зобов’язання за поточний місяць, у розмірі, що зазначений в Договорі-заяві, за реквізитами, що зазначено в Договорі-заяві, з призначенням платежу: «Комісія за Гарантією (посилання на № Договору-заяви), без ПДВ». У разі якщо Клієнт не сплатив комісію самостійно у зазначений термін, то з наступного робочого дня Клієнт доручає Банку здійснювати договірне списання згідно з пп. 3.7.1.3.1.14, щоденно, до повного погашення комісії, термін сплати якої вже наступив.

3.7.1.3.1.10. Надавати Банку не пізніше 28 числа місяця, що настає за звітним кварталом, та 28 лютого наступного за звітним року, фінансову звітність та інформацію (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до звітів в обсязі, передбаченому чинним законодавством України для відповідних звітних періодів для відповідних суб'єктів господарської діяльності, та у випадку, якщо сукупна заборгованість Клієнта перед Банком за всіма активами cтановить 200 000 тис. грн., або більше, надавати річну фінансову звітність, що підтверджена аудитором та має безумовно позитивний або умовно позитивний висновок аудиторського звіту. До річної фінансової звітності надавати розшифрування даних графи 2000 «Звіту про фінансові результати», за видами економічної діяльності згідно з Класифікацією ДК 009:2010. Також надавати сумарні надходження на усі рахунки, що належать Клієнту, за три останні місяці, у розрізі кожного місяця), а також іншу звітність та інформацію на вимогу Банку, у т.ч. про майно, що належить Клієнту на праві власності або повного господарського ведення.

3.7.1.3.1.11. У випадку винесення господарським судом ухвали про порушення справи про банкрутство Клієнта повідомити Банк не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту наявності інформації та/ або одержання ухвали господарського суду.

3.7.1.3.1.12. У разі відмови Бенефіціара від своїх прав за Гарантією відповідно до ст. 568 ЦК України сприяти поверненню оригіналу Гарантії до Банку або поданню Бенефіціаром до Банку письмової заяви про звільнення Банку від зобов’язань за Гарантією.

3.7.1.3.1.13. Клієнт доручає Банку здійснювати платежі (здійснювати договірне списання) в першу чергу за рахунок коштів на рахунку покриття, що зазначено в Договорі-заяві, в другу чергу - за рахунок коштів на усіх поточних рахунках Клієнта в національній валюті в Банку, в тому числі із зазначених в Договорі-заяві, в разі отримання Банком вимоги від Бенефіціара та необхідності здійснення платежу за Гарантією.

Договірне списання коштів на користь Бенефіціара здійснюється відповідно до встановленого законодавством порядку. При цьому оформлюється меморіальний ордер, у реквізиті «Призначення платежу» якого зазначається посилання на номер Договору заяви та пп. 3.7.1.3.1.13. «Умов та правил надання банківських послуг».

3.7.1.3.1.14. Клієнт доручає Банку списувати кошти (здійснювати договірне списання) з усіх своїх поточних рахунків і депозитних рахунків в Банку, в тому числі із зазначених в Договорі-заяві, для виконання грошових зобов’язань згідно з пп. 3.7.1.3.1.6 та зі сплати Банку комісії згідно з пп. 3.7.1.3.1.9 й процентів згідно з пп. 3.7.1.3.1.7 та пені згідно з пп. 3.7.1.6.1 при настанні термінів платежів.

Договірне списання коштів на користь Банку здійснюється відповідно до встановленого законодавством порядку.

Для списання коштів з поточного рахунку Клієнта в національній валюті Банк оформлює меморіальний ордер, у реквізиті «Призначення платежу» якого зазначається номер, дата та посилання на пп. 3.7.1.3.1.14 «Умов та правил надання банківських послуг».
Для списання коштів з поточного рахунку Клієнта в іноземній валюті та/ або з рахунку покриття в іноземній валюті Банк має право здійснювати операції з продажу іноземної валюти на Міжбанківському валютному ринку України (далі – МВРУ).

Продаж здійснюється за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим НБУ на день продажу іноземної валюти на МВРУ, з відшкодуванням Банку витрат на сплату зборів. При цьому Клієнт доручає Банку оформити заяву на продаж коштів в іноземній валюті на МВРУ від імені Клієнта. За кожний випадок продажу Банком іноземної валюти на МВРУ Клієнт сплачує Банку комісійну винагороду в розмірі 5 (п'яти) відсотків від суми проданої іноземної валюти на МВРУ.

Комісійна винагорода сплачується Клієнтом у день продажу Банком іноземної валюти на МВРУ в національній валюті України за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим НБУ на день продажу іноземної валюти на МВРУ.
Для списання коштів з депозитного рахунку Клієнта Банк має право в односторонньому порядку достроково розірвати договір про депозитний вклад шляхом письмового повідомлення Клієнта із зазначенням дати розірвання депозитного договору. Вклад та нараховані проценти залежно від валюти вкладу в дату, що зазначено в повідомленні, Банк перераховує на поточні рахунки Клієнта, зазначені в Договорі-заяві, з яких списання здійснюється в порядку, передбаченому Договором.

3.7.1.3.1.15. На підставі наданих Банком підтверджуючих документів відшкодувати витрати/ збитки Банку, які виникли у зв’язку з наданням бюро кредитних історій інформації про Клієнта (Банк повідомляє Клієнта про назву й адресу бюро, до якого передається інформація про Клієнта), а також сплатою послуг, які надано або буде надано в майбутньому з метою реалізації прав Банку за цим Договором. Клієнт зобов’язується відшкодувати Банку в повному обсязі витрати на надання правової допомоги юридичними фірмами, адвокатами, іншими особами у випадку залучення їх для представництва інтересів Банку, пов’язаних з розглядом суперечок за цим Договором в судах усіх інстанцій, у т.ч. апеляційної та касаційної, а також на усіх підприємствах, організаціях усіх форм власності, в органах державної влади та управління. Всі перераховані суми відшкодувань сплачуються в терміни, зазначені в письмовій вимозі Банку.

3.7.1.3.2. Клієнт засвідчує, що ним надані всі наявні документи, які стосуються повноважень керівника й інших органів управління Клієнта та підписання Договору (протокол загальних зборів, протокол засідань правління тощо), що стосовно майна Клієнта рішення про приватизацію не приймалося.

3.7.1.3.3. Банк зобов’язується:

3.7.1.3.3.1. Надати Гарантію на користь Бенефіціара у формі гарантійного листа на папері або електронного документа або електронного повідомлення, при умові перерахування Клієнтом Покриття у розмірі, що зазначено у Договорі-заяві.

3.7.1.3.3.2. У випадку невиконання Клієнтом зобов’язань відповідно до Документу, що зазначено в Договорі-заяві, відповідати перед Бенефіціаром за порушення зобов’язання Клієнтом у сумі, яка не перевищує суму Гарантії в разі отримання від Бенефіціара вимоги згідно з умовами Гарантії та доданих до неї документів (копій чи оригіналів), які відповідають умовам Гарантії, якщо подання таких документів передбачено умовами Гарантії.

3.7.1.3.3.3. Після одержання вимоги Бенефіціара протягом 2 (двох) робочих днів повідомити про це Клієнта та передати йому копію вимоги разом з копіями доданих до неї документів.

3.7.1.3.3.4. Розглянути вимогу Бенефіціара разом з доданими до неї документами в строк, встановлений умовами Гарантії.

3.7.1.3.3.5. У випадку сплати Банком за Гарантією направити Клієнту письмову вимогу щодо відшкодування сплачених Банком сум.

3.7.1.3.3.6. У разі відмови Бенефіціара від своїх прав за Гарантією відповідно до ст. 568 ЦК України, повідомити Клієнта про дострокове припинення строку дії Гарантії.

3.7.1.3.3.7. Повернути Клієнту Покриття у частині, яка залишилася невикористаною, з рахунку Покриття, що зазначено в Договорі-заяві, за платіжними реквізитами Клієнта, що зазначено в Договорі-заяві, після припинення Гарантії та у разі неотримання вимоги від Бенефіціара.

3.7.1.3.4. Банк має право:

3.7.1.3.4.1. Здійснювати перевірки:

фінансового стану Клієнта;

виконання умов Документа, що зазначено в Договорі-заяві.

3.7.1.3.4.2. Пред’явити зворотню вимогу (регрес) до Клієнта не лише в межах суми, сплаченої Банком Бенефіціару, а й стягнути будь-які витрати, які Банк поніс під час виконання своїх зобов’язань за Договором.

3.7.1.3.4.3. Здійснювати договірне списання коштів відповідно до пп. 3.7.1.3.1.13, 3.7.1.3.1.14.

3.7.1.4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАРАНТІЇ

3.7.1.4.1. Гарантія надається під забезпечення, що зазначено в Договорі-заяві.

3.7.1.5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.7.1.5.1. Нарахування та сплата комісій за надання Гарантії/ зміну умов/ анулювання, що зазначено в Договорі-заяві, здійснюється не пізніше дня надання послуги.

3.7.1.5.2. Проценти за користування грошовими коштами (кредитом) сплачуються Клієнтом у порядку, передбаченому п.п. 3.7.1.3.1.7 та Договором-заявою.

3.7.1.5.3. Розрахунок комісії за зобов'язання здійснюється щоденно, виходячи із суми зобов'язань Банку за Гарантією станом на початок дня, розміру процентів, що зазначено в Договорі-заяві, та 360 днів у році. Для розрахунку комісії за зобов'язання сумою зобов'язань Банку за Гарантією є різниця між сумою Гарантії, що зазначено в Договорі-заяві, та сумою частини Гарантії під Покриття, що зазначено в Договорі-заяві.
Нарахування комісії за зобов'язання здійснюється протягом строку дії Гарантії щомісяця, в останній робочий день поточного місяця, за період з дати попереднього нарахування або з дня надання Гарантії по поточну дату або по дату припинення Гарантії.
Якщо за місяць розрахункова сума комісії за зобов’язання менша ніж сума, що зазначено в Договорі-заяві після слів «але не менше», то Банк нараховує, а Клієнт сплачує комісію за зобов’язання в сумі, що зазначено в Договорі-заяві після слів «але не менше», в останній робочий день місяця за поточний місяць незалежно від кількості днів, які була дійсна Гарантія в цьому місяці.

3.7.1.5.4. Погашення заборгованості Клієнта перед Банком за Договором за умови реалізації Банком права щодо стягнення неустойки згідно з пп. 3.7.1.6.1 здійснюється в такому порядку: кошти, отримані від Клієнта, а також від інших уповноважених органів/ осіб, для погашення заборгованості за Договором, спрямовуються для:

1) відшкодування витрат/ збитків Банку згідно з пп. 3.7.1.3.1.15;
2) погашення неустойки згідно з пп. 3.7.1.6.1 (пеня) та 3.7.1.6.2 (штраф);
3) погашення простроченої комісії;
4) погашення комісії;
5) погашення прострочених процентів;
6) погашення грошових зобов’язань, передбачених пп. 3.7.1.3.1.6 Договору.

Під реалізацією права Банку щодо нестягнення неустойки згідно з пп. 3.7.1.6.1 Договору, Сторони узгодили дії Банку по розподілу грошей, отриманих від Клієнта для погашення заборгованості, згідно іншої черговості погашення, ніж зазначена в цьому пункті - на розсуд Банку. При цьому Сторони узгодили, що додаткових вимог до Клієнта щодо реалізації Банком свого права по нестягненню неустойки, не потрібні.

В разі, якщо Банк реалізує своє право щодо нестягнення неустойки згідно з пп. 3.7.1.6.1 Договору, Банк повідомляє Клієнта про таке протягом 5 (п'яти) днів з дати отримання грошей від Клієнта.

3.7.1.6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.7.1.6.1. У разі несвоєчасного виконання грошових зобов’язань, передбачених пп. 3.7.1.3.1.6 Договору, відповідна заборгованість вважається простроченою, і Клієнт за кожен день прострочення сплачує Банку пеню в розмірі, що зазначено в Договорі-заяві, виходячи із суми прострочення та 360 днів у році. Пеня нараховується з наступного дня після закінчення строку для відшкодування, що зазначено в Договорі-заяві.

Сторони узгодили, що розмір пені, що зазначено в Договорі-заяві, може бути на розсуд Банку зменшений. В разі зменшення Банком розміру пені, що зазначено в Договорі-заяві, Банк повідомляє про це Клієнта протягом 5 (п'яти) днів з дати прийняття рішення про зменшення розміру пені. При цьому додаткові узгодження Сторін не потрібні.

3.7.1.6.2. У випадку порушення Клієнтом термінів платежів за зобов’язаннями, що передбачені п.п. 3.7.1.3.1.6, 3.7.1.3.1.9 Договору, більш ніж на 30 календарних днів, що стало причиною звернення Банку до судових органів, Клієнт сплачує Банку штраф. Розмір штрафу розраховується за такою формулою: 1 000,00 грн (одна тисяча гривень 00 копійок) + 5 (п'ять) відсотків від суми заборгованості.

3.7.1.6.3. Сплата неустойки (штрафа, пені) не звільняє Клієнта від виконання своїх зобов’язань за Договором.

3.7.1.6.4. Нарахування неустойки, що передбачено п. 3.7.1.6.1, 3.7.1.6.2 здійснюється протягом 15 (п’ятнадцяти) років, у випадку, коли сума гарантії перевищує 3 млн. грн.- 5 (п’яти) років від дня, коли відповідне зобов’язання повинно було бути виконане Клієнтом.

3.7.1.6.5. Строки позовної давності за вимогами Банку щодо зобов’язань Клієнта, передбачених Договором, встановлюються Сторонами тривалістю 15 (п’ятнадцять) років, у випадку, коли сума гарантії перевищує 3 млн. грн.- 5 (п’ять) років.

3.7.1.7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

3.7.1.7.1. Договір набуває чинності з моменту підписання Сторонами Договору-заяви, при умові перерахування Клієнтом Покриття у розмірі, що зазначено у Договорі-заяві, та діє до повного виконання Сторонами прийнятих на себе зобов’язань.

3.7.1.8. ІНШІ УМОВИ

3.7.1.8.1. У разі нотаріального завірення Договору, всі витрати лягають на Клієнта.

3.7.1.8.2. У випадку зміни правового статусу Клієнта, реорганізації, зміни структури, останній зобов’язаний протягом 3 (трьох) робочих днів повідомити про це Банк. У випадку ліквідації Клієнта останній зобов’язується включити представника Банку до складу ліквідаційної комісії для забезпечення майнових інтересів відповідно до цього Договору.

3.7.1.8.3. Усі суперечки та розбіжності, що виникають з Договору чи у зв’язку з ним, підлягають розгляду відповідно до чинного законодавства України.

3.7.1.8.4. Будь-які повідомлення, запити та кореспонденція за цим Договором або у зв’язку з ним, що повинні бути в письмовій формі, можуть передаватися по електронній пошті, за умови, що ті оригінали юридично важливої кореспонденції і документації, які оформлені на папері, повинні передаватися визнаною в Україні кур’єрською службою/ поштою або вручатися особисто. Будь-яке таке повідомлення повинно бути адресовано одержувачу на його адресу для зв’язків та листування, або за іншою адресою, яку може час від часу повідомляти в письмовій формі одержувач відправнику як адресу одержувача. Для доказу вручення повідомлення або документа буде достатнім довести, що доставка була здійснена особисто або що конверт, що містить повідомлення або документ, мав вірно вказану адресу і був відправлений (відповідно до вимог даного пункту, і всі поштові витрати були повністю оплачені), або що повідомлення електронною поштою було відправлено на адресу електронної пошти відповідної Сторони.

3.7.1.8.5. Клієнт надає Банку згоду на збір, зберігання, використання та поширення через бюро кредитних історій інформації щодо нього згідно з чинним законодавством. До інформації стосовно Клієнта відносяться:

1) відомості, що ідентифікують Клієнта: повне найменування; місцезнаходження; дата і номер державної реєстрації, відомості про орган державної реєстрації; ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (далі - ідентифікаційний код); прізвище, ім’я та по батькові, паспортні дані керівника та головного бухгалтера; основний вид господарської діяльності;

2) відомості, що ідентифікують власників, які володіють 10 (десятьма) та більше відсотками статутного капіталу юридичної особи, для юридичних осіб - власників: повне найменування, місцезнаходження, дата та номер державної реєстрації, відомості про орган державної реєстрації, ідентифікаційний код;

3) відомості про грошові зобов’язання Клієнта: відомості про кредитний правочин (операцію з надання бланкової/ частково бланкової Гарантії) та зміни до нього; сума операції; вид валюти операції; термін і порядок виконання операції; відомості про припинення операції і спосіб припинення; інші відомості про операцію з надання Гарантії.
Під операцією з надання Гарантії розуміється Договір відносно Гарантії.

3.7.1.8.6.Антикорупційне застереження.

При виконанні своїх зобов’язань за Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або цінностей, прямо або побічно, будь-яким особам, для впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримати які-небудь неправомірні переваги.
При виконанні своїх зобов'язань за Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються застосованими для цілей Договору законодавством, як дача/ отримання неправомірної вигоди, підкуп, провокація підкупу, а також дії, що порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

У разі виникнення у Сторони підозри, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких положень Договору, відповідна Сторона зобов’язується повідомити іншу Сторону в письмовій формі. Після письмового повідомлення, відповідна Сторона має право призупинити виконання зобов'язань за Договором до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться. Це підтвердження повинне бути надіслане протягом десяти робочих днів з дати письмового повідомлення.

У письмовому повідомленні Сторона зобов’язана послатися на факти або надати аргументи про можливість порушення будь-яких положень Договору другою Стороною, її афілійованими особами, працівниками або посередниками, що виражається в діях, які кваліфікуються чинним законодавством, як дача або одержання неправомірної вигоди, підкуп, провокація підкупу, а також дії, що порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів щодо протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

У разі порушення однією Стороною зобов’язань утримуватися від заборонених дій та/ або неотримання іншою Стороною в установлений Договором термін підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться, інша Сторона має право розірвати Договір в односторонньому порядку повністю або в частині, надіславши письмове повідомлення про розірвання. Сторона, з чиєї ініціативи було розірвано Договір відповідно до положень цього пункту, має право вимагати відшкодування реального збитку, що виник в результаті такого розірвання.

3.7.1.8.7. Застереження про розкриття персональних даних.
Представники Сторін, уповноваженні на укладання Договору, погодились, що їх персональні дані, які стали відомі Сторонам в зв’язку з укладанням Договору включаються до баз персональних даних Сторін.

Підписуючи Договір-заяву уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних, з метою підтвердження повноважень суб’єкта на укладання, зміну та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин.

Представники Сторін підписанням Договору-заяви підтверджують, що вони повідомлені про свої права відповідно до ст. 8 Закону України "Про захист персональних даних".
Підписуючи Договір-заяву, Сторони, згідно Закону України "Про захист персональних даних", надають взаємну згоду один одному на обробку їхніх персональних даних, а саме: назви, місцезнаходження/ місця проживання, реєстраційних даних (коду ЄДРПОУ, номеру державної реєстрації у єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), інформації щодо системи оподаткування (індивідуального податкового номеру, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, номеру свідоцтва про статус платника ПДВ), банківських реквізитів, електронних ідентифікаційних даних (IP-адреса, телефон, e-mail), прізвища, ім’я по батькові, особистого підпису та інших даних, що дають змогу ідентифікувати особу, що діє в інтересах та/ або від імені однієї із Сторін, та інших даних, які передає одна Сторона іншій з метою забезпечення реалізації податкових відносин, господарських відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, відносин у сфері економічних, фінансових послуг та страхування, вивчення споживчого попиту та статистики, у маркетингових, інформаційних, рекламних, комерційних або інших аналогічних цілях. Сторони повідомлені про те, що їх персональні дані внесені в базу персональних даних, а також повідомлені про свої права згідно Закону України "Про захист персональних даних".

3.7.1.8.8. Сторони дійшли згоди про визнання Угоди про захист інформації з обмеженим доступом та забезпеченні політики інформаційної безпеки (Угоди), яку опубліковано за адресою: https://privatbank.ua/ru/poleznyje-dokumenty/, складовою частиною Договору.
У разі будь-яких протиріч між умовами Договору та Угодою, пріоритет мають умови Угоди.

3.7.1.8.9. Загальні запевнення та гарантії.

Кожна зі Сторін цим підтверджує, що:

- вона має усі передбачені чинним законодавством та установчими документами повноваження на укладання Договору-заяви та на виконання Договору;
- її представник, який підписує Договір-заяву та Додатки до Договору, має усі необхідні повноваження у відповідності до законодавства та установчих документів для того, щоб представляти Сторону та укласти від її імені Договір;
- не вимагається будь-яких подальших/ попередніх затверджень Договору та Додатків до нього;
- не існує будь-яких обмежень на укладення Стороною Договору (підписання представником Сторони Договору-заяви) та Додатків до нього;
- Сторони мають усі необхідні дозвольні документи, ліцензії, майнові права для того, аби виконувати роботи, надавати послуги, відчужувати майно, які є предметом Договору. Вказані документи та права є чинними на момент укладення Договору;
- Сторони зобов’язуються не пред’являти жодних претензій одна до одної щодо недійсності Договору та/ або супровідних документів до нього, за умови що вони підписані особою, яка діє як представник Сторони, та скріплені печаткою Сторони.

3.7.1.8.10. Банк є платником податку на прибуток на загальних підставах.


 

Тарифи

№ тарифу

Бізнес

Назва послуги

Тариф

Примітка

1

Напрямок корпоративного бізнесу / Малий і середній бізнес

Надання гарантії/контргарантії (окрім тендерної гарантії без забезпечення та гарантії для турагентів без забезпечення)

0,2% від суми гарантії/ контргарантії (але не менше ніж 1000,00 грн і не більше ніж 10 000,00 грн)

 

2

Напрямок корпоративного бізнесу / Малий і середній бізнес

Надання тендерної гарантії без забезпечення

- 1700 грн (для гарантії на суму до 75 000 грн включно). - 2500 грн (для гарантії на суму від 75 000,01 до 150 000 грн включно). - 2% від суми гарантії (для гарантії на суму від 150 000,01 до 1 000 000 грн включно). - 1,5% від суми гарантії (для гарантії на суму від 1 000 000,01 грн)

Усі тарифи зазначено без ПДВ. До гарантїї з частковим покриттям застосовуються тарифи по гарантії без забезпечення.

3

Напрямок корпоративного бізнесу / Малий і середній бізнес

Надання/збільшення суми/подовження строку дії гарантії для турагентів без забезпечення на 1 рік

3 600,00 грн

Усі тарифи зазначено без ПДВ. До гарантїї з частковим покриттям застосовуються тарифи по гарантії без забезпечення.

4

Напрямок корпоративного бізнесу / Малий і середній бізнес

Зміна умов гарантії/контргарантії**

1 000,00 грн

Комісія береться за кожну зміну. У випадку одночасного внесення декількох змін сплачується одна комісія.

5

Напрямок корпоративного бізнесу / Малий і середній бізнес

Зобов’язання за гарантією/ контргарантією (стягується за всіма гарантіями, окрім гарантій під грошове забезпечення на рахунку покриття 2602/2622, тендерних гарантій без забезпечення та гарантій для турагентів без забезпечення)***

- Не менше ніж 3% річних (min 300 грн щомісяця) – під заставу майнових прав на депозит. - Не менше ніж 4% річних (min 300 грн щомісяця) – під заставу рухомого/нерухомого майна. - Не менше ніж 5% річних (min 300 грн щомісяця) – під інше забезпечення, окрім депозиту/рухомого/нерухомого майна, або без забезпечення

Оплата банком по гарантії за рахунок коштів банку є наданням клієнтові кредиту на умовах, зазначених у договорі про надання гарантії. Усі тарифи зазначено без ПДВ. До гарантїї з частковим покриттям застосовуються тарифи по гарантії без забезпечення.

6

Напрямок корпоративного бізнесу / Малий і середній бізнес

Авізування гарантії/ контргарантії по Україні, що отримана банком

0,1% від суми гарантії/ контргарантії (але не менше ніж 500,00 грн і не більше ніж 5 000,00 грн)

 

7

Напрямок корпоративного бізнесу / Малий і середній бізнес

Авізування зміни умов гарантії/ контргарантії по Україні, що отримана банком, включаючи її дострокове закриття

500,00 грн

 

10.12.2019

Оформити банківську гарантію для надійності Ваших угод з мінімальною комісією і в найкоротші терміни